Trykk her for å komme til vår nye side!

 

OM HOSPITALITET AS

 

 

Hospitalitet AS er et tverrfaglig, uavhengig og privat eid rådgivningsselskap.

Navnet reflekterer både vår kompetanse på sykehus, men også den gjestfrihet, åpenhet og kundeforståelse vi ønsker å møte våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere med.

Hospitalitet AS ble etablert i mai 1991 av sivilarkitekt Gunnar Stumo. Formålet var å bistå byggherrer med prosjektadministrative tjenester i byggeprosjekter. I 1997 kom ingeniør og økonom Steinar Støre inn som medeier og medarbeider. Fra høsten 2000 har Hospitalitet AS og OEC Consulting AS samarbeidet i oppdrag, og OEC kom inn som eier fra 1. januar 2001. Ansatte i selskapet eier 49 %.

Siden 01.02.2007 er sivilarkitekt Bård Rane daglig leder

Vi er 30 høyt kvalifiserte medarbeidere: arkitekter, ingeniører, økonomer og spesialister med helsefaglig bakgrunn. Siden etableringen i 1991 har vi arbeidet med prosjekt- og byggeledelse for offentlige byggherrer, først og fremst innen helse og omsorg. Vi har deltatt – og deltar – i de største sykehusprosjektene i landet så vel som i mindre byggeprosjekter.

Vår erfaring og kompetanse omfatter alle faser i byggeprosjekter, fra de første utredninger og idéskisser, gjennom programmering og prosjektering, bygging, ferdigstillelse og ibruktagelse. Enkelte av våre medarbeidere har også mye erfa-ring med forvaltning, drift og vedlikehold, erfaringer som utnyttes i planleggings- og byggefasene med sikte på å oppnå funksjonelle og driftsoptimale bygg.

Vi har omfattende erfaring med brukermedvirkning i planlegging og bygging, og vi har velprøvde systemer for å lede gode og effektive brukerprosesser.

Vår omfattende kunnskap om offentlig virksomhet utnytter vi til fulle for å organisere og lede prosjekter med godt dokumenterte plan- og beslutningsprosesser, der sporbarhet, oversiktlighet og etterprøvbarhet er viktige suksesskriterier.

Vi har solid kunnskap om Lov om offentlige anskaffelser og kan håndtere alle aktuelle prosedyrer og problemstillinger i den forbindelse.

Vi har rammeavtaler og oppdrag for alle de fire regionale helseforetakene i Norge. Innenfor disse fire regionene jobber vi blant annet med:

• Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet – Radiumhospitalet, Ullevål, Aker)
• Vestre Viken
• Prosjekt nytt østfoldsykehus
• Stavanger Universitetssjukehus
• Psykiatrien i Vestfold
• Nordlandssykehuset Vesterålen
• Nytt sykehus Kirkenes

I Sverige deltar vi i Nya Karolinska sammen med White Arkitekter og Skanska.

Kompetanse og arbeidsområder
Vår kompetanse og våre arbeidsområder omfatter:

• Prosjektadministrasjon: organisering, styring og ledelse i prosjekter.
• Utredning, funksjonsplanlegging, programmering, utstyrsplanlegging.
• Vurdering av lønnsomhet og driftsøkonomi ved investering i sykehus.

Vi arbeider først og fremst med byggeprosjekter, men vår prosjekt¬administrative kompetanse er velegnet for alle prosjekter som krever profesjonell oppfølging.

Gjennom samarbeid med morselskapet OEC Consulting AS (ca 60 medarbeidere) har vi en kompetanse og kapasitet som dekker alle prosjektadministrative prosesser og oppgaver fra de tidligste aktiviteter til fullførelse og idriftsettelse av et komplisert byggeprosjekt. En slik kompetanse ”fra a til å” og i tillegg vår kompetanse om sykehus, gjør oss til en sentral medspiller for en hver med utrednings- og bygge-behov.

Tjenester
Vi kan bistå våre oppdragsgivere i bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

• Prosjektledelse
• Prosjektadministrativ støtte og veiledning
• Programmeringsledelse
• Prosjekteringsledelse
• Planlegging og anskaffelse av brukerutstyr (medisinsk teknisk mv.)
• Utredning, funksjonsprogrammering og planlegging
• Hoved¬funksjonsprogram for sykehusprosjekter
• Utarbeidelse av teknisk program
• Utarbeidelse av styringsopplegg og kvalitetssystem
• Kontrahering iht. Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter
• Planlegging, rapportering og oppfølging av framdrift og prosjektkostnader
• Kalkyler og risikoanalyser for prosjektkostnader, risikoanalyser framdrift
• Usikkerhetsstyring ved systematisk analyse og oppfølging av risikofaktorer
• EDB-verktøy for planlegging og prosjektstyring
• EDB-verktøy for testing, avslutning og idriftsettelse i store byggeprosjekter.

Økonomi og sikkerhet
Hospitalitet AS har solid økonomi. Alle offentlige forpliktelser er innfridd til rett tid. Vi har høyeste rating mht. kredittverdighet.

Firmaet er forsikret for kontraktsmessig ansvar som følge av feil i oppdrag.

Vi har kvalitetssystem for vårt behov og internkontrollsystem iht. lovens krav.

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena